اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 8 مصوبه های 18/2/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و تنفیذیه شماره 4344/300/90 – 11/2/90 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد الحاق شهرک خانه پرندک به محدوده شهر رباط کریم
ابطال مصوبه شماره 67/80/97/255 مورخ 18/7/1397 
ابطال آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397
ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
ابطال نامه‌های شماره 1432 مورخ 19/1/1392 و شماره 922118 مورخ 6/10/1395)
ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی
ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده 14 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)، بند 3 چهارمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394، بند 1 هشتمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 21/5/1394 و بند 12 يازدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394
ابطال بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال بخشنامه شماره 973749/95 مورخ 8/12/1395 مدیریت بیمه‌های اشخاص بیمه ایران
ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 هـ- 15/2/1398 هیأت وزیران
1 - 10 of 2040